Privacyverklaring ten behoeve van de regelgevin: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – April 2018

Dit is de privacyverklaring van PMT Brabant, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67592775. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door PMT Brabant.

Verwerken van persoonsgegevens
PMT Brabant respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website. PMT Brabant draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
Deze gegevens worden voornamelijk digitaal opgeslagen in cliëntendossiers. Deze digitale omgeving is beveiligd middels wachtwoorden en up tot date virus beveiliging. Niet digitale persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaart in een afgesloten ruimte waar alleen PMT Brabant toegang toe heeft. PMT Brabant is een eenmanszaak en heeft daarnaast een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gebruik van uw persoonsgegevens
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat PMT Brabant een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die PMT Brabant, na expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van PMT Brabant.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als PMT Brabant vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal PMT Brabant expliciet toestemming vragen.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden.

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
  • De kosten van het consult

Bewaartermijn 

PMT Brabant bewaart gegevens 15 jaar zoals vastgelegd in de wet behandelovereenkomst.

De cliënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met PMT Brabant.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van PMT Brabant. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.